Duyurular





 



Referanslarımız




 
Gürcistan Tarihi'ne Geniş Bir Bakış

Gürcistan Tarihi'ne Geniş Bir Bakış


Gürcistan Tarihi'ne Geniş Bir Bakış

 

Kafkasya’nın yerli halklarından ve dünyanın en eski milletlerinden olan Gürcüler, nüfus bakımından en kalabalık ve siyasal geleneği en köklü Kafkas halkıdır. Gürcistan değişik toplumlarca farklı isimlerde ifade edilmektedir. Avrupalılar Georgia, Ruslar Gruzia, Müslüman milletler ise Gürcistan demektedirler. Ülkenin Gürcüce ismi Sakartvelo’dur.

 

Gürcistan’ın bulunduğu coğrafi konum büyük bir öneme sahiptir. Güneyden kuzeye, doğudan batıya uzanan, tarihi kervan ve ticaret yolları üzerinde bulunmaktadır. Bundan dolayı, Gürcistan eski çağlardan beri Büyük İpek yolu’nun önemli bir parçası sayılmakta idi. Tarih boyunca Gürcistan hem Avrupa’nın hem Asya’nın bir parçası olmasından dolayı iki kıta arasında doğal bir köprü olmuştur. Gürcistan topraklarında ilk insanın izlerine 400 bin yıl önce rastlanır. M.Ö. 2000 yıllık döneminde gürcü kabilelerinin komşuları güneyde Hitit ve Mitanlar, daha sonra Urartu ve Asurlular olmuştur. Kaynaklar, bu günkü gürcülerin ataları olarak tarihi Gürcistan topraklarının güney batısında 2000 yıllık dönemin sonlarında kurulan Diaoh ya da Tao denilen kentleşmiş büyük bir topluluğun varlığından bahsederler. İkinci büyük topluluk ise, M.Ö, 9–8 asırda Karadeniz’in güney ve doğu kısımlarında bulunan Kolh’lardır. M.Ö kurulan İberya devleti ise Kafkasya’da kurulmuş devletlerarasında büyüklük ve etkinlik bakımından en ileri derecelere ulaşmış tarihin kaydettiği en eski ve önemli devletlerdendir. İlk dönemlerde Gürcüler, Kafkasya’nın çok güneylerine kadar genişlemiş ve yayılmış iseler de daha sonraları Ari kavimleri, Orta Asya’dan, İran’dan gelen kuvvetlerin önünden çekilerek Kafkasya’nın güney eteklerine yerleşmişlerdir. Gürcistan en eski dönemlerde Kolhida, Lazika, İberya ve kısmen Albanya olmak üzere birkaç bölüme ayrılır. Kolhida kısmı İngur ve Rioni nehirleri arasında denizle sınır olan bölgeden oluşur. Lazika kısmı Kolhida bölgesinin güney kısmında yer alır. İberya bölgesi Tiflis ve doğu kısımlarından oluşmaktadır ve Tiflis ile Hazar denizi arasında kalan Albanya bölgesinin batı kısmı da Gürcistan topraklarını oluşturan bölgeler arasında gösterilmektedir.


M.Ö. 4. asırda Parnavaz, dağınık yaşayan gürcü kabilelerini birleştirerek başkenti Metsheti şehri olan “Kartli” devletini kurdu. Kral Parnavaz, ülkeyi sekiz vilayete (eristavlık) bölerek her birine birer vali (eristav) atadı, ayrıca Gürcüceyi devletin resmi dili ilan etti ve ilk Gürcü harflerini oluşturdu. İlk krallık sülalesi olan Parnavaz soyundan gelen krallar, M.Ö. 302 ve M.S. 186 yılına kadar hüküm sürdüler.

MS. 5. yüzyılda Gürcistan’ın başkenti, Kral Vahtang Gorgaslani tarafından Mesheti şehrinden Tiflis’e taşındı. M.S. 300’lü yıllar ile 600’lü yıllar arasında Gürcistan, Roma ve Sasani devletlerinin etkisinde kaldı. Bu dönemlerde Batı Gürcüstan (Kolhida, İmereti ve Egrisi) 400 yıl kadar Roma imparatorluğunun etkisinde, bu tarihlerden sonra Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla İstanbul merkezli Bizans imparatorluğunun etkisine girdi. Doğu Gürcüstan (Kartli ve İberya) ise İran merkezli Sasani Devletinin hegemonyasında kaldı. MS 4. yüzyılın ilk yarısında Kartli Kralı olan Kral Mirian, Kapadokyalı Nino’nun telkinleri ile çok tanrılı inancı terk ederek Hıristiyanlığı kabul etti ve ülkenin resmi dinini Hıristiyanlık olarak ilan etti. Kral Mirian döneminde Gürcü halkı Hıristiyan olmaya başladı.


MS.7. yüzyılda Müslüman Araplar Güney Kafkasya’ya girerek bir barış anlaşması ile Tiflis’i ele geçirdiler. Kartli bölgesinde kurulan Tiflis Arap Emirliği kuruldu bu emirlik zamanla halifelikten ayrılıp, bağımsız bir Müslüman Gürcistan Emirliğine dönüştü. Bu dönemlerde başarılı tebliğ faaliyetleri sonucunda Gürcistan halkının bir kısmı Müslüman oldu ve İslamiyet buradan Kuzey Kafkasya’ya geçti. MS. 9. asırda Bagrat hanedanından I.Aşot, Bizans ve Arapların bölgedeki zayıflığından yararlanarak Kartli Kralı oldu ve yine bu hanedandan III. Bagrat, Doğu ve Batı Gürcistan’daki prenslikleri bir devlet çatısı altında birleştirdi. Kutaisi isi şehri bu devletin başkenti oldu. 11. yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Gürcistan’ın batı komşusu Bizans’ın yerini Selçuklular aldı. 12. yüzyılda Davit Ağmaşenebeli, ülke bütünlüğünü sağladı. 1122 senesinde Tiflis’i Müslümanlardan aldı ve başkent tekrar Tiflis oldu. Ülkenin kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesi için çalışmalarda bulunan Kral Davit, ayrıca bilimsel çalışmalara ve sanata önem verdi. Gürcistan tarihinin en parlak devri ise, III. Georgi’nin kızı Tamara’nın (1184–1213) hüküm sürdüğü dönemdir. Devletin sınırları Azerbaycan’dan Kuzey Kafkasya’ya, Erzurum’dan Gence’ye kadar uzanarak adeta Gürcistan bir Kafkas imparatorluğu haline geldi. Bu dönemde ülkenin refah düzeyi yükseldi, mimarlık, heykelcilik, ressamlık alanında birçok eser ortaya konuldu. Gürcü krallığının bu parlak devri Moğolların bölgeye gelişlerine kadar yaklaşık yüz yıllık bir süre boyunca devam etti. 13. yüzyıl’ın ilk yarısından itibaren Moğollar Gürcistan’a girmeye başladılar. Doğu Gürcistan, İran’daki Hülagu soyundan gelen İlhanlıların egemenliğine girdi, fakat İmereti bölgesi, Bagratlı prenslerin yönetiminde kalarak yarı bağımsız bir konumda kaldı.

14. yüzyılda krallık yapan V. Georgi ülke bütünlüğünü tekrar sağladı ise de bu asrın son döneminde Gürcistan Timur’un hâkimiyetine geçti. Gürcistan, özellikle 15. yüzyılda, içinde bulunduğu feodal savaşlar yüzünden merkezi bir yönetim altında birleşemedi. Derebeylik yapısı nedeniyle Gürcü krallıkları tarih boyunca kısa süreli oldu. 15. yüzyılın ilk yarısında Gürcü kralı I. Aleksandır, ülkesini üç oğlu arasında paylaştırarak İmereti, Kaheti ve Kartli olarak üçe ayırdı. 16.yüzyıla gelindiğinde ülke, Kartli (merkezi Tiflis), Kaheti (merkezi Zagemi), İmereti (merkezi Kutaisi) ve Samtshe-Saatabago (Samtshe, Cavaheti, Şavşet, Klarcet ve Tao) krallıklara bölündü.

Gürcistan tarihi 15. asrın ortalarından itibaren 19. asrın ortalarına kadar kadar süren 350 yıla yakın bir dönemde Osmanlı ve İran tarihleri ile iç içe geçer. Osmanlı ile İran arasında yaşanan savaşlarda Gürcü kral ve prensleri bazen Osmanlının bazen de İran’ın yanında yer aldı. Özellikle Ahıska ve Acara bölgesinin Müslüman olmuş gürcü beyleri ile Guria, İmereti ve Megrelya Hıristiyan beyleri Osmanlı tarafında yer aldı. Hazar kıyısındaki Müslüman hanlıklar ile halkının çoğunluğu Hıristiyan olan Kartli ve Kakheti krallıkları ise İran hâkimiyetinde kaldı.

Gürcüler, Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon’u fethetmesiyle Osmanlılar ile sınır komşusu oldular. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon valiliği döneminde Osmanlı-Gürcü ilişkileri olumlu yönde gelişmeye başladı ve 1514 Çaldıran seferinde Gürcistan beylerinden Mirza Çabuk Osmanlı ordusuna lojistik destek vererek Osmanlılara dostluğunu bildirdi. Sultan II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde güney ve güneybatı bölgeleri Osmanlı egemenliğine geçti. 1578 yılında Tiflis Osmanlılar tarafından alındı ve eyalet merkezi yapıldı. 16 yüzyıldan itibaren Batı Gürcistan halkı Müslüman oldu ve yönetimine Acaralı yerel Müslüman gürcüler getirildi. Gürcistan, bu dönemde Osmanlılar tarafından Tiflis, Kakheti, Ereş ve Sohum Eyaleti olmak üzere dört eyalete ayrıldı. Doğu Gürcistan halkının bir kısmı 1615 ve 1616 yıllarında İran Hükümdarı Şah Abbas tarafından İran’a sürüldü. 1632-1744 yılları arasında Doğu Gürcistan İran taraftarı Müslüman Gürcü krallar tarafından yönetildi. 1746 yapılan anlaşma ile İranlılar, Kartli Kralı olarak Teymurazı ve Kahetiye’de onun oğlu İrakli’yi geçirdi. 1762 yılında Nadir Şah’ın ölümü üzerine çıkan otorite boşluğundan yararlanan Kral İrakli (Herakliyüs) Kartli ve Kaheti krallıklarını bir idare altında birleştirdi. 

Gürcistan kültür hayatı Osmanlı ve İran egemenliğinde devam etti. VI. Vahtang (1703-1724) başkanlığında gürcü kültür hayatı canlandırılmaya çalışıldı. Vahtang “Gürcistan’ın Ana Tarih Kitabı” XIV-XVII. dönemlere ait bilgileri ekleterek tamamlattı. Ayrıca astronomi, fizik ve kimya alanında kitaplar yazıldı, yabancı dillerden Gürcüceye çevriler yapıldı. 1709 senesinde matbaa kuruldu. Gürcüce-Gürcüce sözlüğü yapıldı. Bu dönemde gürcü kanunları kitabı tamamlanıp yürürlüğe girdi, saraylar yapıldı, sulama kanalları açıldı, kiliseler onarıldı.

1762–1783 yılları arasında Gürcistan’da yaşanan Osmanlı, İran ve Rusya nüfuz mücadelesi sonucunda Gürcü krallığı Rusya’ya yöneldi ve 1783’te Kral İrakli, Rus Çariçesi II. Katerina ile siyasi bağımsızlıklarının tanınması şartı ile bir anlaşma imzalayarak Rus himayesine girdi. Bu gelişme üzerine, 1795’te İran Şahı Ağa Mehmet Han, Tiflis şehrini alarak, halkının bir kısmını da İran’a sürdü. İran’ın saldırıları karşısında Gürcistan’ı yalnız bırakan Rusya 1801’de Kartli ve Kaheti’yi ilhak etti. Rusya Gürcistan’ın devlet yapısını hiçe sayarak ülkeyi Rusya’nın bir eyaleti haline getirdi. Gürcü prens ve asilleri, Gürcistan krallığını tekrar kurmaya çalıştılar ama bu çabaları sonuçsuz kaldı. 19. yüzyıl ilk yarısında gürcüler tarafından Rus yönetimine karşı ayaklanmalar başarısızlıkla sonuçlandı. Rusya hükümeti Gürcistan’ı tamamen kontrolü altına almak için Gürcü krallık ve prensliklerini lağv ederek gürcü hanedan üyelerini de Rusya’nın çeşitli bölgelerine sürdü ve bir kısmını da idam ettirdi. Ruslar, gürcü dilini ortadan kaldırmaya çalışarak, gürcü okullarını ve kiliseleri kapattırdı. Bu ayaklanmaların başında 1812 Kaheti, 1820 İmereti, 1828 Guria, 1832 tüm Gürcistan isyanları gelir.


Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında yaşanan 1828–29 savaşı Osmanlı aleyhinde sonuçlandı ve1829 yılında yapılan Edirne antlaşması ile Batum’a kadar olan Gürcistan ve Kafkasya bölgeleri Ruslara bırakıldı. 1877/1878 Osmanlı-Rus harbi sonrasında, savaşı kaybeden Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878 yılında Ayastefenos antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Kars, Ardahan, Batum şehirleri (Elviye-i Selase) savaş tazminatı olarak Ruslar’a bırakıldı. 3 Mart 1918 Brest-Litovsk antlaşması ile tekrar Osmanlı egemenliğine girdi. XIX yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dönemin en ünlü yazarlarından İlia Cavcavade’nin önderliğinde gürcü ilim adamları mücadeleye başladı. Gürcistan’ın milli bankası, eğitim-öğretim derneği, milli tiyatrolar açıldı, milli duyguları yansıtan dergi ve gazeteler yayınlandı. Gürcistan hem ekonomik hem de siyasi yönden toparlanmaya başladı.

Gürcistan Birinci Dünya Savaşında Almanya korumasına girdi. 1915–1916 senelerinde gürcü, Azeri ve kuzey Kafkasyalı delegelerden oluşan ve Kafkasya Komitesi başta Berlin ve Viyana olmak üzere Avrupa’da temaslarda bulunup, Kafkasya’nın kurtuluşu için Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Şimali Kafkasa’dan oluşan bir konfedaratif devlet çalışmasını başlattı. 9 Nisan 1918’de Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’dan oluşan Maveray-ı Kafkasya Federatif Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Fakat bu Federasyon uzun süreli olmadı. 26 Mayıs 1918’de Gürcistan bağımsızlığını ilan etti. Noe Jordania başkanlığında Menşevik bir hükümet kuruldu.

07 Mayıs 1920’de Bolşevik Rusya ile yapılan antlaşma ile Gürcistan’ın bağımsızlığı Rusya tarafından tanındı. Buna rağmen Gürcistan, 25 Şubat 1921 tarihinde Sovyet yönetimi tarafından ilhak edildi. Sovyet yönetimine karşı 1922’de Svaneti, 1923’te Mtilueti, 1924’te ise bütün Gürcistan bağımsızlık için ayaklandı. Sovyetler döneminde komünizme karşı ilk mücadeleyi gürcüler yaptı. 1924 ayaklanmasının devamı olan ve 6-10 Mart 1956’da başlatılan isyan hareketi Ruslar tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. 1990 yılı başından itibaren Gürcistan’da güçlü bir bağımsızlık hareketi başladı. SSCB’nin dağılması üzerine, Gürcistan Yüksek Sovyet’ince 1921 Gürcistan-SSCB Anlaşması ile 1922 Birlik Antlaşmasının geçersizliğini ilan eden kararlar alındı ve 9 Mart 1990’da egemenlik ilan edildi. 31 Mart 1991’de Gürcistan’da referanduma gidildi ve 9 Nisan 1991 tarihinde Gürcistan bağımsızlık deklarasyonu kabul etti. 26 Mayıs 1991’de Zviad Gamsahurdia, halkoyuyla cumhurbaşkanı seçildi. 6 Ocak 1992 yılında Gamsahurdia, çıkan olaylar sonucu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve Mart 1992’de Edvard Şevardnadze devlet başkanlığına getirildi. 4 Ocak 2004 tarihinde Mikhail Saakaşvili Gürcistan Devlet Başkanı seçildi.


Bu günkü Gürcistan, Kafkas dağlarının güney kısmında yer alıp, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Fedarasyonu ve Rusya Fedarasyonuna bağlı Karaçay-Çerkez, Kabartay-Balkar, Kuzey Osetya, İnguşetya, Çeçenistan ve Dağıstan özerk Cumhuriyetleri ile sınır komşusudur. Gürcistan sınırları içerisinde, Türkiye sınırında Acara Özerk Cumhuriyeti, Rusya Fedarasyonu sınırında Abhazya Özerk Cumhuriyeti ve yine Rusya’ya ait Kuzey Osetya sınırında yer alan Güney Osetya Özerk Bölgesi yer almaktadır. Ayrıca Gürcistan’ın Karadeniz’e sahili bulunmaktadır. Günümüzde Gürcistan dışında Türkiye, İran, Azerbaycan, Fransa, ABD, Rusya Federasyonu, Avusturya ve İsveç gibi ülkelerde çok sayıda gürcü yaşamaktadır. Gürcistan dışındaki gürcülerin çoğunluğu Türkiye’de yaşamaktadır. Gürcistan’ın bu günkü nüfusu 5 milyona civarındadır. Nüfus’un yüzde 85’i Hıristiyan, yüzde 15’i ise Müslüman’dır. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Gürcüler (75)den oluşmaktadır. Ruslar (6), Azeriler (6), Ermeniler (8), yüzde 5’ini nüfusun diğer kısmını teşkil eder.

 

 Acaralı Savaşçılar

Kafkas dilleri arasında en çok konuşulan ve alfabesi olma özelliğine sahip olan Gürcüce ayrıca dünyada alfabeye sahip on dört dil arasında yer almaktadır. Gürcüce, Svani, Mingerilia ve Lazca ile birlikte Kafkas dil öbeğine bağlı Kartveli dalını meydana getirir. Gürcistan’ın jeopolitik konumundan dolayı değişik ülke ve halkların etkileri tarih boyunca hissedilmiş ve bu etkileşimin bir sonucu olarak Gürcüceye birçok dilden kelime girmiştir. Gürcü edebiyatı 1500 yıllık bir geçmişe sahip olup, bütün dallarda büyük bir zenginliğe sahiptir. Gürcü edebiyatının en önemli eseri Şhota Rustaveli’nin yazmış olduğu Kaplan Postlu Şovalye adlı eserdir.

Türkiye 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasının hemen ardından Gürcistan’ın bağımsızlığını tanıyarak, egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü destekledi. 1992’de Türkiye-Gürcistan arasında imzalanan “Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk İlişkileri” antlaşmasıyla, 1921 yılındaki Kars Antlaşması ile tanınmış olan Türkiye’nin doğu sınırı Gürcistan tarafından yeniden teyit edildi.

Gürcistan Eğitim, Gürcistan Üniversiteleri, Gürcistan Üniversitesi, Gürcistanda Eğitim, Gürcistanda üniversite, Gürcistan, Tiflis, Tiflis Fakültesi, Tiflis Tıp, İngilizce, Tiflis Üniversiteleri, Tiflis Üniversitesi, Tiflis Eğitim, Tiflis yaşam, Tiflis'te okumak, Tiflis eczacılık, Tiflis diş hekimliği, Fizik tedavi, Hemşirelik, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği


     Hit : 27841


Gürcistan Eğitim Danışmanlığı Temsilciliği
İSTANBUL CAD. ANADOLU APT. NO:21 /2 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Tel: 0212 570 00 34 ( Pbx) Fax: 0212 571 00 20
- Fax: Gürcistan Üniversiteleri - Gürcistan Üniversitesi - Gürcistan Eğitim
E-Mail : info@ayed.com.tr - Web www.ayed.com.tr
Yurtdışı Eğitim Gürcistan Üniversitesi/a> Eğitim Yurtdışı Makedonya Üniversiteleri Makedonya Üniversitesi Makedonya Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Bulgaristan Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Struga Üniversitesi Struga Üniversitesi Struga Üniversitesi Gürcistan Üniversiteleri Ukrayna Eğitim Ukrayna Eğitim Danışmanlığı Ukraynada Eğitim Ukraynada Eğitim Ukrayna Eğitim Danışmanlığı Ukrayna Üniversiteleri Gürcistan Eğitim Bulgaristanda Eğitim Bulgaristanda Eğitim Bulgaristanda Eğitim Bosna Hersek Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Malta Dil Okulu Makedonya Avrupa Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Ukrayna Üniversitesi Ukrayna Üniversitesi Bosna Üniversitesi Bosnada Üniversite Bosna Üniversiteleri Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Okulları Fiyatları Malta Dil Okulu Fiyatları ingiltere dil okulları ingiltere dil okulları ingiltere dil okulu ingiltere dil okulu ingiltere dil okulu fiyatları ingiltere dil okulu Malta Nerde Bosna Hersek Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Sofya Tıp Üniversitesi Sofya Tıp Üniversitesi Bosna Hersek Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Ukrayna Üniversitesi Ukrayna Eğitim Ukrayna Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Ukrayna Üniversitesi Gürcistan Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Polonya Üniversiteleri Polonya Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Malta Dil Okulları Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Taban Puanları Makedonya Avrupa Üniversitesi Bölümleri Makedonya Avrupa Üniversitesi Fiyatları Makedonya Avrupa Üniversitesi Denklik Makedonya Avrupa Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Kayıt Saraybosna Üniversitesi Puanları Saraybosna Üniversitesi Bölümleri Saraybosna Üniversitesi Fiyatları Saraybosna Üniversitesi Denklik Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Bölümleri Saraybosna Üniversitesi Fiyatları Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Forum Saraybosna Üniversitesi Anadolu Bulgaristan Üniversiteleri Bulgaristan Üniversiteleri Bulgaristan Üniversiteleri Taban Puanları Bulgaristan Üniversiteleri Bölümleri Bulgaristan Üniversiteleri Fiyatları Bulgaristan Üniversiteleri Denklik Bulgaristan Üniversiteleri Denklik Bulgaristan Üniversiteleri Bulgaristan Üniversiteleri Askerlik Tescili Bulgaristan Üniversiteleri Öğrenci Yorumları Makedonya Eğitim Makedonya Eğitim Makedonya Eğitim Taban Puanları Makedonya Eğitim Taban Bölümleri Makedonya Eğitim Fiyatları Makedonya Eğitim Denklik Makedonya Eğitim Bilgi Bankası Makedonya Eğitim Adalet Mezunları Makedonya Eğitim Avantajları Makedonya Eğitim Avantajları Makedonya Eğitim Öğrenci Yorumları Makedonya Eğitim Sosyal Yaşam Struga Üniversitesi Struga Üniversitesi Struga Nerede Struga Üniversitesi Bölümleri Struga Üniversitesi Fiyatları Struga Üniversitesi Denklik Struga Üniversitesi Öğrenci Yorumları Struga Üniversitesi Anadolu Malta Dil Okulları Malta Dil Okulları Malta Dil Okulları Malta Nerede Malta Nerede Malta Dil Okulları Fiyatları Neden Malta Dil Okulları Maltada Yaşam Malta Dil Okulları ESE Malta Dil Okulu lal Malta Dil Okulu Linguatime Malta Dil Okulu inlingua Malta Dil Okulu Chamber College Malta Dil Okulu Sprachcaffe Malta Dil Okulu Clubclass Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Fiyatları Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu